Vedtægter for M3 User Group Denmark – Godkendt den 15/03-2017

§ 1

M3 User Group Denmarks formål er:

  • At bidrage til udviklingen af Infors M3 produkter med baggrund i medlemmernes ønsker
  • At medvirke aktivt til erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer

§ 2

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder i Danmark der anvender M3. Medlemskab af foreningen skal ansøges hos og godkendes af foreningens bestyrelse. Udmeldelse af foreningen skal skriftligt meddeles til bestyrelsen senest den 1. december. Foreningens medlemmer kan tilmelde et ubegrænset antal repræsentanter i foreningens ’M3 brugerregister’ Medlemsvirksomheden forpligter sig til at udpege en navngiven kontaktperson, der står som fakturamodtager, og som har ansvar for den årlige ajourføring af M3UG’s kontaktregister over for medlemsvirksomheden.

§ 3

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4-6 personer. Derudover vælges to suppleanter.Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år, og suppleanter vælges for 1 år. Såfremt der er mere end 3 medlemmer til bestyrelsen på valg, vil de yderligere medlemmer vælges for en periode på 1 år. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling og konstituerer sig selv efter valget. Bestyrelsen skal vælge en formand samt en kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 4

Foreningens regnskabsår er kalenderåret

§ 5

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med min. 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om forslag, der er modtaget til behandling på Generalforsamlingen.

  Dagsordenen på Generalforsamlingen er:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Kassererens beretning med regnskab og budget
  • 4. Valg til bestyrelsen
  • 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • 6. Fastsættelse af kontingent
  • 7. Behandling af indkomne forslag
  • 8. Eventuelt

På Generalforsamlingen er hvert medlem stemmeberettiget med én stemme. Medlemmer, der står i restance til foreningen, har ikke stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest i månedsdagen inden årsmødet. Alle beslutninger på Generalforsamlingen kan vedtages med alm. stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen eller efter opfordring fra min. 50 % af foreningens medlemmer.

§ 7

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt – fordeles ligeligt mellem de virksomheder, der er medlem på det tidspunkt foreningen opløses.